dimarts, de gener 11, 2005

“L’economia espanyola té un dels índexs de productivitat més baixos de tota Europa”

Maria Callejón és Directora General de Polítiques de Pimes, departament dependent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç
El Pla de Dinamització de l’economia aprovat en març és una de les eines del govern per paliar aquesta situació
El Pla de Competitivitat de la Pime preveu impulsar la innovació com element clau per millorar competitivitat empresarial

Món Empresarial. Novembre de 2005

El govern central va anunciar al març un Pla de Dinamització que compta amb més de cent mesures per augmentar la productivitat i la competitivitat de l’economia espanyola. Com a complement d’aquesta iniciativa ens trobem amb el Pla de Foment Empresarial, una reforma fiscal i un altra del mercat de treball en marxa i una Llei d’Estabilitat i Transparència Pressupostària.En aquest sentit, Maria Callejón ens parla de les mesures i objectius del Pla de Dinamització, de les mancances de l’economia espanyola i dels plans i mesures específiques per a pimes que té previst engegar o que ja té en funcionament el govern espanyol. Una de les mancances més importants de l’economia espanyola la trobem en el lent creixement de la productivitat. La del treball representa el 92,5% de la mitjana de la UE-15 i la que té en compte el total dels factors el 95,4%.
A això s’afegeix l’insuficient grau de competitivitat de la nostra economia, per això el govern ha engegat el Pla de Dinamització per millorar la productivitat i l'ocupació. Aquest pla contempla reformes estructurals i mesures de liberalització dels mercats per a assegurar la lliure competència en sectors com les telecomunicacions, l'energia, el transport i els serveis financers. A més, contempla mesures d'impuls a la despesa en I+D+i i de suport a la creació d'empreses innovadores i de base tecnològica. Així mateix, s'han adoptat altres mesures per a garantir la competitivitat de l’economia com ara el Pla d'Internacionalització d'empreses tecnològiques i la creació de la Societat Estatal de Promoció d'Inversions Estrangeres.

En uns mesos el govern té previst aprovar el Pla de Foment Empresarial que vol donar suport la creació d'empreses sòlides i competitives, destinat molt especialment les pimes ja que aquestes conformen el 99,87% del nostre teixit productiu. Des d’aquesta Direcció General es realitzen estudis i informes, elaborats per experts de reconeguda qualificació, per a conèixer la realitat empresarial espanyola. En aquest sentit, el nostre interès està la voluntat de mantenir un diàleg constant amb les patronals amb la finalitat d'adaptar les nostres polítiques a les seves necessitats reals.
Quines són les polítiques específiques per a pimes que desenvolupa el govern en l’actualitat?
Actualment segueix en vigor el Pla de Competitivitat i Consolidació de la Pime, (PCCP) del període 2000-2006. Tenint en compte que el problema clau de les nostres empreses és la seva limitada capacitat d'innovació i la seva escassa competitivitat el PCCP utilitza dues eines per aconseguir-ho. D’una banda el primer element clau per canviar la situació seria la implantació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i, per una altra, ho seria l'ús dels sistemes i serveis telemàtics per part de les pimes, amb especial incidència en l'impuls de les vendes electròniques i de les tecnologies “business to business”.
D'altra banda, el PCCP té per objecte desenvolupar la cultura de la innovació entre les pimes a partir d’implantar la cooperació interempresarial i de donar suport a aquestes perquè incorporin el disseny, la qualitat i la innovació de processos de gestió i organització en la seva estratègia empresarial. La incorporació del disseny per part de les petites i mitjanes empreses és especialment important com part de la innovació no tecnològica que permet millorar la competitivitat mitjançant la diferenciació de producte.
Per al proper període, del 2007 al 2013, el govern està preparant un nou Pla de Competitivitat les noves línies d’actuació del qual se centraran a potenciar els incentius als projectes d'elevat impacte, en la cooperació amb els Centres Tecnològics per a impulsar la transferència de tecnologia i les capacitats d'innovació, en l'estímul i potenciació de les xarxes i clústers d'empreses, i en la participació d'organismes intermedis d'acreditat valor per a les pimes.

Quina repercussió té en l’àmbit pràctic té la nova definició de les petites i mitjanes empreses aprovada per la Comissió Europea de sis de maig 2003?
Aquesta entrat en vigor des de l’1 de gener de 2005, però només augmenta les xifres relatives al Volum de Negoci i al Balanç General i no es modifica el nombre d'assalariats per a cada estrat tipificat: les micro, petites i mitjanes empreses. Per tot això, el canvi té gaire impacte sobre en la nostra economia ja que més del 93% són i seguiran sent microempreses amb menys de 10 assalariats i el 99,87% amb menys de 250.
Quin és el paper té la innovació com a eina per assolir la competitivitat empresarial ?
La innovació és un element clau per a aconseguir una millor competitivitat de les empreses espanyoles. Per això, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, a través de la Direcció General de Política de la Pime (DGPIME), està desenvolupant un Programa d'Estímul als Centres Tecnològics (PECT) com organismes privilegiats de transferència de tecnologia ben adaptats a les necessitats de les petites i mitjanes empreses en la prestació de serveis avançats.
L'objectiu és impulsar les activitats i la qualitat dels serveis tecnològics i de coneixements avançats que els centres aporten, apropant la innovació al mercat. Els Centres Tecnològics tenen la capacitat de dinamitzar la participació de les empreses espanyoles, i molt especialment de les pimes, en activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, incrementant alhora la seva competitivitat.
Aquests centres de tecnologia ja superen la xifra de 30.000 empreses clients i més de 1.000 formen part actualment dels seus òrgans gestors, la qual cosa mostra la seva capacitat per a augmentar la participació empresarial en activitats d'I+D+i. El PECT es troba emmarcat dins del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica per al període de 2004-2007.

Quin és el paper dels emprenedors en l’economia espanyola? Quins són els ajuts i serveis que li ofereix la DGPIME?
Un dels objectius prioritaris del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç és el foment de la iniciativa emprenedora especialment entre els joves i, a més, del coneixement les empreses com organització d'alt valor afegit. Volem potenciar l'activitat emprenedora en la Formació Professional i les Universitats Tècniques, sensibilitzant i formant als educadors i als serveis d'orientació laboral.
>La DGPIME també s'ocupa de facilitar i agilitar la creació d'empreses innovadores mitjançant l'instrument de la Societat Limitada Nova Empresa, estenent la creació telemàtica a tot tipus de societats de responsabilitat limitada. A més, s’estan creant Punts d'Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) a totes les comunitats autònomes.
L'objectiu és agilitzar el procés de constitució telemàtica de les pimes a partir d’impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica i promovent que la incorporació de l'ús de les TIC en la gestió del dia a dia. Amb aquesta finalitat es té previst modificar la normativa per permetre l’extensió arreu de les comunitats autònomes dels Centres d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses i l’optimització de la formació del personal que atén als emprenedors.
D’altra banda, des del govern es vol facilitar l’assessorament als promotors d'empreses per poder millorar la viabilitat del seu projecte, fomentar la incorporació de la cultura innovadora en l'estratègia empresarial i estendre al màxim la tramitació telemàtica a noves possibilitats i formes societàries, en particular a les Societats de Responsabilitat Limitada.

Quines són les eines de finançament per a pimes que el govern espanyol articula?
Quant al finançament i a l'obtenció de garanties per part de les pimes es realitzarà mitjançant els diferents instruments que es disposa com ara: els Fons de Titulització d'Actius per a les pimes o el Reafiançament de les garanties concedides per les Societats de Garantia Recíproca mitjançant la Societat Estatal CERSA. Però, a més, també es farà a partir dels préstecs participatius concedits per l'Empresa Nacional d'Innovació S.A. (ENISA), a empreses de base tecnològica i innovadores i dels Convenis per a la concessió de microcrèdits a les dones empresàries.
El context internacional fa de la internacionalització un element clau per garantir-ne la competitivitat, quins serveis es donen perquè les pimes puguin participar d’aquests processos?
Les societats poden saber, a partir del Programa d'Autodiagnòstic d’Accés a Nous Mercats per a les Pimes -disponible en la web www.ipyme.org-, si compten amb l’estructura apta per a introduir-se en aquests tipus d’iniciatives. És a dir, si s’està preparat per fer-ho i, d’altra banda, per valorar que en poden treure de la seva participació. A més, s’ofereixen instruments de cooperació empresarial, es difonen les Bones Pràctiques i es reforça la nostra presència en fòrums internacionals en col·laboració amb l’Institut del Comerç Exterior (ICEX).